logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Chữ 'vọng' có nghĩa là gì trong những nghĩa sau đây?

A. Ánh sáng

B. Trông xa

C. Cúi xuống

D. Cảm nghĩ

2. Từ nào sao đây không đồng nghĩa với từ 'nhi đồng'?

A. Trẻ con

B. Trẻ em

C. Con nít

D. Con trẻ

3. Chữ 'hồi' nào trong các từ sau đây không cùng nghĩa với chữ 'hồi' trong những từ còn lại?

A. Hồi hương

B. Hồi hộp

C. Hồi âm

D. Hồi cư

4. Cặp từ nào sau đây không phải là cặp từ đối?

A. Li - hồi

B. Vấn - lai

C. Thiếu - lão

D. Tiểu - đại

5. Cặp từ nào sau đây không phải là cặp từ trái nghĩa?

A. Trẻ - Già

B. Sáng - Tối

C. Sang - Hèn

D. Chạy - Nhảy

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: